متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • عمر

  •   چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان میخندیمچه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ میکنیم و چه ارزان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن راچه زود دیر میشود و نمیدانیم که فردا می آیدو شاید ما نباشم
  • سنگسار

  • سنگـــــــــــــــــــسارم کـــــــــــــــــــرد با همــــــــــــــان سنگهایی کـــــــــــــــهبرایش سنگــــــــــــــ تمام گذاشته بــــــــودم