متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • متن سنگین

  • متن سنگین کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . . هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد… . . . از لحاظ قیافه ، آدمیـــم ! از لحاظ عاطفه ، عدمیــم ! . . . گاه جـــــمـلـه ای از تو …  حـــــمـلـه ای میشود به او ! واژگانت را سازگار کن ! . . . دروغگو زیاد نشده…