متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

مدال های کاربر


1- عضویت اول : 

14


2- تعداد بازدید  : 1000 بازدید 

4


3- تعداد بازدید : 5000 بازدید 

13


4- تعداد بازدید : 15000 بازدید 

20


5- تعداد رای : 500 رای 

17


6- تعداد رای : 1500 رای 

16


7- تعداد رای : 7000 رای 

19


8- تعداد بلاگ : 100 بلاگ 

8


9-تعداد بلاگ : 500 بلاگ 

6


10- تعداد بلاگ : 2000 بلاگ 

1


11- تعداد بلاگ : 5000 بلاگ 

10


12- تعداد دیوار : 200 دیوار 

12


13- تعداد دیوار : 700 دیوار 

3


14- تعداد دیوار : 2000 دیوار 

15


15- تعداد هدیه : 500 هدیه 

12


16- تعداد هدیه : 1500 هدیه 

7


17- تعداد دوست : 50 دوست 

9


18 - مقدار اعتبار : 15000 اعتبار 

5


19- عضو تیم مدیریت سایت : 

18


20- کاربر برتر ماه :