متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • مَـלּ

 • اگـﮧ مَغرور بودלּ کِلآس בاره ... اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره ...   اگـﮧ چَندتآ "بـ ـے اف"..."جـ ـے اف" داشتَـלּ کِلآس בاره ...   اگـﮧ بے غیرَتے کِلآس בاره ..   .اگـﮧ واقعاً هَمـ ـﮧ اینآ کِلآس בاره ...   مَـלּ تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـלּ آدَم روے زمیـלּ بآشَم ...!…
 • سایه

 • بر روی دیوار یک سایه آمد از پشت بام همسایه آمد   آرام آمد چون سایه ی ببریکدفعه گم شد در سایه ی ابر این سایه ی کیست؟سویش دویدم بر روی دیوار یک گربه دیدم 
 • ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺎ

 •   ﭘسره ﭘست ﮔذاشته :ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﻮﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺒﺮﯼ؟ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺮﺩﻣﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪﺍﯾﻨﻘﺪ ﻏﺮ ﻧﺰﻧﻪﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺎﻭﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺗﻤﻮﻡﮐﺮﺩ ...ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺎ !…
 • "ماه"

 • میدرخشی...   میتابی...   اما دوری!   "ماه"بودن همین است...
 • اگر میــــایی

 • بـه سراغ من اگر میــــایی... . . . . . . . .   .   .   .   .   با یک کیلــــو زولبــیا بامیه ی تـــــــازه بیــا !! ترجیــحا بـــامیش بیشتر بــاشه ^____^ چیه فکر کردی میخوام متن عاشقــانه بنویسم؟:| برو بــرادر من خواهر من  ادم گشـــــنه چی میفهمه عاشقی چیه اخه :|…
 • " ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ "

 • ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ !... ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻟﻄﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻫﻢ ﺗــــﻮﺭﻭ !... " ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ " …
 • یــ ــادتـ باشــه

 • ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ : ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ !  ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ ... ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ؛ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺵ ، ﻟﺤﻈه ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯾﺶ ....  ﻭﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ !  ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.... …
 • بچگی

 • بچه بودم بادبادکای رنگی دلخوشی هر روز و هر شبم بود خبر نداشتم از دل آدما چه بی بهونه خنده رو لبم بود کاری به جز اَلک دولَک نداشتم بچه بودم، به هیچی شک نداشتم بچه بودم غصه وبالم نبود هیشکی حریف شور و حالم نبود بچه که بودم آسمون آبی بود حتی شبای ابری مهتابی بود بچگی و بچگی و تموم شد خاطره های خوش رو دست من مُرد تا اومدم چیزی ازش بفهمم جوونی اومد اونو با خودش بُرد بُرد... بُرد …
 • پرت

 • ✴ درلـابه لـایِ دلـشوره ها و تــ ـرس هـایم ،✴ لـبه ی پــَرتگـاه ایستــ ـاده اَم ...✴ مــ ـیدانم دستــم را نمی گـیری ..!✴ فقط ... محض رضــ ـایِ خــُدا پـــرتَم نکن .
 • بـاز

 • بـآز آمــבمــ.. بـﮧ جـآيــے ڪـﮧ تعلـقــ בآرمــ.. بـﮧ يـڪ اتـآقــ سيـآه ، پـر از פـرفـ ـهـآے לּــآگفتــﮧ פֿـلـوتــ مـלּ و سيــگـ ـــآرمــ... בوبـآره مـےלּـويسمــ از פـرفـ ـهـآيــے ڪـﮧ وآهمـﮧ בآرمــ.. يـڪ בلــ پـر از رويـآـهـآے وآهـــے.. ايـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از هميـشــﮧ...…