متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۲/۱۹

شماره تلفن ما یک شماره بالاتر از شماره تلفن قالی شویی
موقع عید میشه دهنمون سرویس میکنن اینقد اشتباه میزنگم
یک بار اعصاب نداشتن زنگ زدن گفتن قالی شویی؟
گفتم بله بفرمایید
گفت خانوم فلانی هستم
گفتم اا خوبین؟ خانواده خوبن ؟ به آقا سلام برسونید
خانومه که تعجب کرده بود گفت فرش ما آمادس
گفتم بعله بعدازظهر بیاین ببرین
....
تقصیر خودشون بود خوب من چکار کنم
+5

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۱/۲۳

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║
Copyright © 2012KinG Omid