متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


arahs
arahs
۱۳۹۷/۰۷/۰۶

شیخ بأرالدین صاحب مردی را با دو زیبا روی بدید و گفت: اسمت چیست؟ آن مرد گفت: عبدالواحد. یعنی بنده یکتا. گفت: تو این دو را یله کن که من عبدالاثنین و هر دو را بنده‌ام. عبید زاکانی

AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷


AmirHesamAlavi
AmirHesamAlavi
۱۳۹۷/۰۶/۲۷