متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بــه مــا دروغ مـيــگــفــتــنــد... :
بــزرگــ شــويــد دردهــا را فــرامــوش مــيــکــنـيـــد ...
درســتــ ايــن اســتــ ...:

زنــدگــے آنــقــدر درد دارد کــه ...
از درد نــو درد کــهــنــه فــرامــوش مــيــشــود ...

...
...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amir92
ارسال پاسخ

دقیقا

kaka20
ارسال پاسخ

وقعا

hadi20najafi
ارسال پاسخ
nima13
ارسال پاسخ

دقيقا
جيز