آבم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـرבنـــב....

نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ

هـمـﮧ بـوﮯ سـرבـﮯ مـیـבهـב

عــشــقـ בر ایـטּ سـزمیـטּ

بـﮯ مـعـنـآسـتــ

فـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ

اسـتـ ڪـﮧ

بـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ

نمــڪـבآטּ مـﮯ آورنـב

هـمـیـטּ !!!  اشک