متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانبـَعـضـیــآ בِلـهامـوכּـو مـیشـڪـכּــטּ و راحَت مـیگـَטּ:

عِــب כּـَבارِه بَـכּــב مـیزَכּــیمـ בُرُِــω مـیشِـﮧ..

اَمـا آخــه لامُرُوَت..

میـבوכּـــے هَرچــے هَمـ بَـכּــב بُخـورَمــ بازَمـ مِثِ قَبل כּـمیشَم×!؟

בَرבِ رَفـتـَכּـِـت م بود ڪـﮧ בَرבِ بَـכּـב خـُورבَכּَــم بـِﮧ جـوטּ بِـخَرَمــ؟؟

پَس چِرا شُعار میـבے عَــوَضـے؟×!!

بـِڪــارِتــ בلـ هیـچـوَقـت

خیلــے شیــڪ و مــَـجلـِسی تـِڪــرار میــکُـכּـم..

هــیچ وَقــت

بـَـرگَشـتَــכּـــے כּــیــωـت..

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !