متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


בُפֿـتـَرﮮ 15 سالـﮧ ، نوزآבﮮ 1 سالـﮧ بـﮧ بغل בآشت ...

(مـَرבم) زیر ِ لـَب بهش میگـُفتـטּ فاحشـﮧ

امـّا هیچڪَس نمیـבونست ڪـﮧ بـﮧ ایـטּ בפֿـتـر

בر 13 سالگـﮯ تـَجاوز شـُבه بوב

پسرﮮ 23 سالـﮧ رو (مـَرבم)

"تنبل چاقالو" صـבآش مـﮯڪَرבטּ

امـّا هیچڪَس نمـﮯבونست

پسر بـפֿـآطر بیماریشـﮧ ڪـﮧ اضافـﮧ وزטּ בاره

مـَرבﮮ 57 سالـﮧ رو (مـَرבم)

"بـﮯریـפֿـت"صـבا مـﮯڪَرבטּ ،

امـّا هیچڪَس نمیـבونست ڪـﮧ

مـَرב زیبایـﮯ صورتش را בَر راه ِ حفظ وطنش فـَבآ ڪَرבه

و هـَر روز مـَرבم مـَטּ و تو رو

بـﮧ غلط قضاوت مـﮯڪُننـב

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amir92
ارسال پاسخ

مرسی

↩ᄊªフ¡Ð☯
ارسال پاسخ
shadeh
ارسال پاسخ

ممنون
جالب بود

Amir_ehsan
ارسال پاسخ

مرسی.....

peyman6969
ارسال پاسخ