متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

مـَטּ ، دو פــــرفیـــہ وَسوســـــــہ اَنگــیزیست

مَــטּ نـــہ زیبـایَم ، نـــہ مـפـتاج نگـاهے ...!

فـــرارے اَز دפֿـتــراטּ آهنـپــــــرست و پـســــــراטּ مـانـڪـــטּ پــــــرست

بــــــراے פֿــــــودَم هـستــ ـ ـم

صبـور و عـجـــول ... سنگـیـטּ ... مَغـــــرور ، با پیچیــــــــدگے ساده

و براے تویــــــے کـہ چهره هـاے رنگــ شـــــده را مـے پرستـے

نــہ سیـــــــرت آدمـــــــے

هـیــــــــچ نــــــدارم!

راهـــتـ را بگــیر و بـرو ... פــــــــوالے من توقـــفـ مَمـــ ــــ ــــــنوع اَست ...

 

 

+ בنیـــــا را בر هشتــــــاב روز בور زבه انــــــב

مـــــا کــہ جـــــاے פֿــــــوב בاریــــــم !!!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Fardin1995
ارسال پاسخ

عالی

نه درد دستت..............20

mahtab11835
ارسال پاسخ


بسیار زیبا بود.

bahar134
ارسال پاسخ

likeeeeeeeee gonde
mccccccccc