متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


raholl
raholl
۱۳۹۲/۰۴/۱۱

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد * خسته، با رفتن، احساس رفاقت دارد * چه صمیمانه به درگاه خدا گویم * که دلم از دوری دوست شکایت دارد…

KinGaMiR
KinGaMiR
۱۳۹۲/۰۳/۲۰

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ می ﮐﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ . . .

5+

KinGaMiR
KinGaMiR
۱۳۹۲/۰۳/۲۰

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ می ﮐﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ . . .

5+

eMo_mahsa
eMo_mahsa
۱۳۹۲/۰۳/۱۴

...تنهایی..

قشنگترین وبی منت ترین حس دنیاست

چون برای دشتنش نیاز به هیچکس نداری

+5

eMo_mahsa
eMo_mahsa
۱۳۹۲/۰۳/۱۰

نمی فهمم

وقتی به نماز می ایستم

من ، تو را می خوانم… ؟!

یا تو ، مرا می خوانی …. ؟!

فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . . .

.++++++5

Mohamad73
Mohamad73
۱۳۹۲/۰۳/۰۹

http://www.hamkhone.ir/member/615/blog/view/24522/

nazar yadetoon nare


Rasoul
Rasoul
۱۳۹۲/۰۳/۰۹

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی

´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´+5´´´´¶¶¶¶ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,for U
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

Rasoul
Rasoul
۱۳۹۲/۰۳/۰۸

غنچه از خواب پرید و گلی تازه به دنیا امد

خار خندید به گل گفت : سلام و جوابی نشنید

خار رنجید ولی هیچ نگفت.....

ساعتی چند گذشت گل چه زیبا شده بود

دست بی رحمی امد نزدیک

گل سراسیمه ز وحشت افسرد....

لیکن ان خار در ان دست خزید

و گل از مرگ رهید.....

صبح فردا که رسید

خار با شبنمی از خواب پرید گل صمیمانه به او گفت : سلام.......!!!!!

´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´+5´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

farhad_k
farhad_k
۱۳۹۲/۰۳/۰۶

مـن رفـتم و تـو فـقـط گـفـتی بـرو بـه….
مـدت هـاست کـه بـی تـابـم
بـی تـاب ِ بـازگـشـتت
و کلـام آخـرت
راسـتی
“بـه سـلامـت” بـود
یـا “بـه جـهـنــم” ؟!

+5 براي شما دوست عزيز

ƤƛƦӇƛM
ƤƛƦӇƛM
۱۳۹۲/۰۳/۰۵

+5