متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • _ـعـِشـقـیـ_

 •    شهید می شوم تا نام کوچه دلت شوم   سپاسـ بابتـ حضورتونـ
 • _ـسَـلـاـمَـتـیـ_

 •      سلامتی کسی که دیگه ما رو یادش نیست؛ اما همیشه یادمون باهاشه... سلامتی اونی که نیست؛ ولی همیشه جای خالیش کنارمونه... سلامتی اونی که نمی دونه،نمی بینه، نمی خونه... ولی اولین بوده و آخرین می مونه...     ـسپاسـ ـبابتـ ـحضورتونـ   …
 • -ـمَـجـاـزـیـ_

 •  مجازی دنیای زیباییست همدیگر را ندیده ایم اما با صمیمیت رفتار میکنیم صدای همدیگر را نشنیده ایم  ولی از حال هم خبر داریم در صورت آفلاین بودن نگران هم میشویم کاش دنیای واقعی اینگونه بود  
 • _ـبیـ_ـخیالِشـ_

 •     ـپُشتـِ سَرِ ـاُونیـ ـکِهـ ـرَفتهـ ـزانُو ـزَدَنـ ـإشتِباهِهـ ! ! ! ـنَمازِ ـمیِتـ ـکهـ ـسَجدِهـ ـنَدارِهـ
 • _ـبـِهـ_ـسَـلـاـمَـتـیـِ_

 •    بــِـهـ سَـلامـتـیـ اونـــایــیـ کــهـ دوسِمـونـ داشـتـنـ، دوســـــشـُونـ داشـتـیـمـ أمـا نـَــهـ مــا بــهـ اونــا گـُفـتـیـمـ، نـَـهـ اونــا بــِهـ مـــا …
 • O_N_L_I_N_E

 •   یِهـ وَقتایی هَست ... نَهـ گِریهـ کردن آرومِت می کنهـ نَهـ نَفَسِ عمیق نَهـ یِهـ لیوان آبِ سرد نَهـ داد  زَدن یِهـ وَقتایی هَست کهـ فَقَط ... نیاز داری یکی online شهـ !
 • _ـیاـأـباـعـبـدـاـلـلّـهـ_

 •   یــا‌ابــاعـبداللـہ‌‌ . . . نامٺ شروع مبحث زیباے عاشقی سٺ حا سین و یا و نون الفباے عاشقے سٺ هرکس کہ عاشقت شده فهمیده سٺ کہ تنها فقط حسـین، معـناے عاشقے ست اَلسَلامُ عَلَیَڪ یا اباعَبدِالله الحُسَین(ع)
 • _ـرِـفـیـقـِ_ـنـیـمِـهـ_ـرـاـهـ_

 •      +_چِقَـــــد زوووووووووووودــــ -_چے؟ +_میگَمم.....چِقَــــد زووود رَفْتَــــم از یــــاد رُفَقْــــایے کِــھ میگُفتَـــن تـــا آخَرِشـــ هَسْتَــنُــ اَلــانــ شُدَنــ ٭رفیق ٭نیمه ٭راه
 • ـفـدایـــِ ... !!!

 •       فداےِ ✓”کسے” کہ وقتے دلشــ “تنگہ” سُراغ مارو میگیرهـ✓ ✘نه وقتیکــــہ کارشـــ “لنگہ”✘