متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺯﻥ ﻫﻤﻪ ‌ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺣﺠﺎﺏ !

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻭ ﺑﺴﯿﺞ ، ﻣﻮﺍﻓﻘﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ !

ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ، ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ !

مگر من میگویم چرا فرزندان شما در بلاد کفر ک سالهاست ب ما گفته اید دشمن قسم خورده کشور اند چرا بی حجاب و......زندگی میکنند.

شاید در انجا مردهایشان با مردهای ایران متفاوتند ودلشان نمیلرز؟؟؟؟؟

ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ خانه هاو ﻣﺎﺷﯿﻦها ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ، ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ؟

ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺪﺭﻭﺯ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ، ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻢ؟

ﻣﮕﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ، ﻫﻮﺱ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟

خب بکنند!؟

چه کسی ضامن است؟

ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﻬﻮﺕ ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪﺍﺵ ﻫﺴﺘﯿﺪ ! ؟

ﻣﮕﺮ ﺯﻧﻬﺎ ﻃﻌﻤﻪﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟


چرا مردان اندکی نگاه خود رو حفظ نکنند.چرا همیشه این زنان هستند ک در هر جایی باید از حق خود بگذرتد؟؟؟؟ا

گرﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﯽﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﯾﺪﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ، ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ،

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺍﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ !


ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ :

ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ !

ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺩﻝﺍﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎ ﻫﻮﺱﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﻣﻤﻨﻮﻉ !

ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻻﮐﭽﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﺟﻬﺎ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺎﺥ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ ،(یا عادلانه بین مردم تقسیم کنید  یکی ده ها ملک نداشته باشد ودیگری در کپر زندگی کند) فرزندانتان را از کشورهای دیگر باز گردانید ﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﻢ .


ﺷﻤﺎ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﻪ لاکچری ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﺎ ﺭﻭﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ !


ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮐﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭ ، ﮐﺎﺭﺗﻦ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ !


ﺷﻤﺎ ﺣﺠﻢ ﺷﮑﻤﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ ، از دزدیها واختلاسهایتان دست بکشید،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ !


ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﭘُﺮﺧﻮﺭﯼ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﺒﺎﺭﮎ وزیرشکم تان ﺣﺮﯾﻒ ﺷﻮﯾﺪ ، ﺗﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪﻣﺎﻥ ﭼﯿﺮﻩ ﺷﻮﯾﻢ !


ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﺮﻩ ﺭﻭﺳﺮﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻧﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻤﺎﻥ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺷﻮﺩ!!!!!!


ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ !

ﺑﻨﻈﺮﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﯼ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ !

ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﻩﺗﺮﯾن کشورهای ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭼﻤﺎﻕ ﮔﺬﺷﺘﻪ !


ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﯿﻢ !


ﺷﻤﺎ بین حقوق زن ومرد وحقوق بازنشسته معلم و....... تعادل برقرار کنید. ﺗﺎ ﺩﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻠﺮﺯﺩ ، ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻩ ﺭﻭﺳﺮﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

برای مردان وزنان اشتغال زایی کنید ب جای بردن  سرمایه همین ملت به جاهای دیگر ماهم قول میدهیم ب قوانین اسلام احترام بیشتری بگذاریم..


ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭼﻤﺎﻗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ !


ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺵﺟﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!


ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ......

 

 

ممنون میشم از دوستان نظرشون رو درباره استدلال این بانو بیان کنن....{69}

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


shab
ارسال پاسخ

korosh_ts :
در ره عشق نشد کس بیقین محرم راز
هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد
با خرابات نشینان ز کرامات ملاف
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
{H}
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست....

درو ممنونم ک دیدین کردین وسپاس بابت نظر ازشمندتون

korosh_ts
ارسال پاسخ

در ره عشق نشد کس بیقین محرم راز
هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد
با خرابات نشینان ز کرامات ملاف
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

جهان چون زلف و خط و خال و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست....

shab
ارسال پاسخ

Nnnn :
موافق نیستم
ینی ما برای جلوگیری از دزدیای اونا چادر سر کنیم؟

نه ما چادر سر میکنیم
نه اونا جیباشون پر میشه

عدالت

ممنون از حضورتون
نطرتون کاملا صحیح هست
عدالت خیلی وقته گم‌شده کاش واقعا پیدا میشد واینهمه تبعیض رو از بین میبرد.
خودمون با طرز فکرامون با چیزایی ک سالها ب خوردمون دادن واینکه تحقیق ومطالعه نمیکنیم ومطالبه گر نیستیم بیشتر ب گم موندن عدالت کمک کردیم.
کاش الان ک جرقه ای زده شده وعزیزانی با خون وجونشون دنبال عدالت رفتن ماها هم ساکت نباشیم.ادامه بدیم وطالب عدالت باشیم.

Nnnn
ارسال پاسخ

موافق نیستم
ینی ما برای جلوگیری از دزدیای اونا چادر سر کنیم؟

نه ما چادر سر میکنیم
نه اونا جیباشون پر میشه

عدالت

Nnnn
ارسال پاسخ

AZIZIAN :
جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگ ها است

شما خارج زندگی میکنی؟
اگ نه تبریک میگم خخخخ

shab
ارسال پاسخ

AZIZIAN :
جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگ ها است

درود سپاس بابت حضورتون
چی بگم والا.......کاش اینگونه نبود یا متوجه میشدیم

AZIZIAN
ارسال پاسخ

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگ ها است

shab
ارسال پاسخ

hamid4073 :
دقیقا همینطوره
اگر اینها راهپیمایی هم برگزار کنند و کل خیابان آزادی تهران رو پر از آدم کنند.باز همون ۳۰ درصد جیره خوار خودشونن.
پس راهپیمایی اینها هم مشروع نیست.
در اون انتخابات به قول خودشون ۹۸ درصدی سال ۵۷
دهه ۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰ یا نبودند یا حق رای نداشتند.این ۵ نسل الان حداقل ۷۰ درصد جامعه ایران هستند.که اصلا حق انتخاب نداشتند.
پس اولین چیزی که باید به همه پرسی گذاشته بشه.جمهوری اسلامی آری یا خیر هست.
که در خوش بینانه ترین حالت نظام نهایتا ۳۰ درصد رای بیاره.
پس زمانی که نظامی اصلا خودش مشروع نیست حق قانون وضع کردند و اجرای قانون نداره.
و خود نظام هم دقیقا اینو میدونه.
پس برای کنترل و حکومت، روی میاره به سرکوب و چماق و اسلحه و....،

متاسفانه دقیقا همینطوره.

hamid4073
ارسال پاسخ

shab :
درود سپاس از حضورتون
دمتون گرررررررم بسیار عالیی ولی کیه ک بپذیره ۴۵ سال پیش مردمانی رای دادن بقول خودشون ۹۸ درصد به این جمهوری گمانم بعد از اینهمه مدت نزدیک ب نیم قرن باید رفراندمی جدید بر گزار بشه جهت قبول داشتن اکثریت این ملت هم در مورد حکومت وهم قوانینی که بعضا طبق شرایط وبه نفع خود بالا دستی ها ک حاضر ب ترک صندلی ها و جایگاه خودشون نیستن حتی حاضر نیستن در امور از افکار ونطریات نسل جدید بهره ببرن وکماکان با همان فرمانی ک شروع کردن پیش میرن ک البته با بالا رفتن سنشون خیلی جاها از مسیر هم خارج شده ب کوه وکمر میزنند ولی از رو نمیروند.
{67}

دقیقا همینطوره
اگر اینها راهپیمایی هم برگزار کنند و کل خیابان آزادی تهران رو پر از آدم کنند.باز همون ۳۰ درصد جیره خوار خودشونن.
پس راهپیمایی اینها هم مشروع نیست.
در اون انتخابات به قول خودشون ۹۸ درصدی سال ۵۷
دهه ۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰ یا نبودند یا حق رای نداشتند.این ۵ نسل الان حداقل ۷۰ درصد جامعه ایران هستند.که اصلا حق انتخاب نداشتند.
پس اولین چیزی که باید به همه پرسی گذاشته بشه.جمهوری اسلامی آری یا خیر هست.
که در خوش بینانه ترین حالت نظام نهایتا ۳۰ درصد رای بیاره.
پس زمانی که نظامی اصلا خودش مشروع نیست حق قانون وضع کردند و اجرای قانون نداره.
و خود نظام هم دقیقا اینو میدونه.
پس برای کنترل و حکومت، روی میاره به سرکوب و چماق و اسلحه و....،

shab
ارسال پاسخ

hamid4073 :
استدلال این خانم رو نمی‌پسندم.
اگر آقایون فرزندانشان رو برگردانند و از دزدی و اختلاس دست بکشند...هنر خاصی نکردند بلکه
وظیفه اینهاست.
و این باعث نمی‌شود خانمها گره روسری رو آنقدر سفت کنند که زبانشان از حقشان بیرون بزند.
حجاب یه موضوع شخصی است.اینکه خانمی حجاب دارد یا نه به من و هیچکس دیگری ربطی ندارد.
مشکل اجباری بودن حجاب است که موضوعی اشتباه است.
در ایران ادیان دیگر هم هست(مسیحی،زرتشتی،یهودی،کلیمی و...)فرضا حجاب در اسلام واجب باشد، در این ادیان که دیگر واجب نیست.
اینها برای چی باید حجاب کنند؟
بعد میگند این قانون مملکت ماست.قانونی که اکثریت جامعه نمی‌پذیرند نه قانون است نه شرعی و نه منطقی.
اینها خودشون میگند در انتخابات ۴۸ درصد شرکت کردند که از این مقدار ۱۸ درصد رای باطل ریختند.
یعنی طرف مجبور به رای دادن بوده.یعنی ۳۰ درصد افراد( بالغ بالای ۱۸ سال)در انتخابات شرکت کردند و ۷۰ درصد اصلا شما و نظام شما را قبول ندارند.پس وقتی ۷۰ درصد جامعه شما را قبول ندارند خودتونم مشروع نیستید چه برسه به قوانینی که وضع میکنید...

درود سپاس از حضورتون
دمتون گرررررررم بسیار عالیی ولی کیه ک بپذیره ۴۵ سال پیش مردمانی رای دادن بقول خودشون ۹۸ درصد به این جمهوری گمانم بعد از اینهمه مدت نزدیک ب نیم قرن باید رفراندمی جدید بر گزار بشه جهت قبول داشتن اکثریت این ملت هم در مورد حکومت وهم قوانینی که بعضا طبق شرایط وبه نفع خود بالا دستی ها ک حاضر ب ترک صندلی ها و جایگاه خودشون نیستن حتی حاضر نیستن در امور از افکار ونطریات نسل جدید بهره ببرن وکماکان با همان فرمانی ک شروع کردن پیش میرن ک البته با بالا رفتن سنشون خیلی جاها از مسیر هم خارج شده ب کوه وکمر میزنند ولی از رو نمیروند.

hamid4073
ارسال پاسخ

استدلال این خانم رو نمی‌پسندم.
اگر آقایون فرزندانشان رو برگردانند و از دزدی و اختلاس دست بکشند...هنر خاصی نکردند بلکه
وظیفه اینهاست.
و این باعث نمی‌شود خانمها گره روسری رو آنقدر سفت کنند که زبانشان از حقشان بیرون بزند.
حجاب یه موضوع شخصی است.اینکه خانمی حجاب دارد یا نه به من و هیچکس دیگری ربطی ندارد.
مشکل اجباری بودن حجاب است که موضوعی اشتباه است.
در ایران ادیان دیگر هم هست(مسیحی،زرتشتی،یهودی،کلیمی و...)فرضا حجاب در اسلام واجب باشد، در این ادیان که دیگر واجب نیست.
اینها برای چی باید حجاب کنند؟
بعد میگند این قانون مملکت ماست.قانونی که اکثریت جامعه نمی‌پذیرند نه قانون است نه شرعی و نه منطقی.
اینها خودشون میگند در انتخابات ۴۸ درصد شرکت کردند که از این مقدار ۱۸ درصد رای باطل ریختند.
یعنی طرف مجبور به رای دادن بوده.یعنی ۳۰ درصد افراد( بالغ بالای ۱۸ سال)در انتخابات شرکت کردند و ۷۰ درصد اصلا شما و نظام شما را قبول ندارند.پس وقتی ۷۰ درصد جامعه شما را قبول ندارند خودتونم مشروع نیستید چه برسه به قوانینی که وضع میکنید...

shab
ارسال پاسخ

arash66 :
دین افیون ملت هاست حالا چه اسلام و مسیح و یهود و غیره کلا باید از بین بره ، اون بلاگی که زدم هیاهو برای هیچ و توضیح دادم درمورد ایلومیناتی ها یه این هم مربوط میشه . یعنی ذهن جامعه رو بتونی
با یه مشت مزخرفات و خرافه تحت کنترل خودت دربیاری و حکومت کنی . کلا باید از بین بره

{h}

درود سپاس از حضورتون
بله موافقم.متاسفانه قدمت این خرافه پردازیها اینقدر هست ک ب راحتی از اذهان پاک نشه.

shab
ارسال پاسخ

raha1374 :
با احترام به نظرتون@};-
من دلیل این نوع نوشتن رو صرفا از روی تفکر و آگاهانه نمی‌دونم

بلکه یه جاهایی دلیلش رو یک عصبانیت و در پی اون، عدم تفکرِ درست می‌بینم
مثل فردی که عصبانی هست و جملات رو درست و اشتباه در هم تنیده بیان می‌کنه و یه جاهایی خودش حرف های خودش رو نقض می‌کنه

نظرتون محترم
موافقم با قسمتی از کلامتون.
سپاس

shab
ارسال پاسخ

arsham00 :
بلاگ کامل هست و نیازی به توضیح نیست
علت پافشاریشون رو حجاب این هست که هویت اینا همینه حجاب و فقط حجاب
متاسفانه هنر دیگری ندارند اینا زندگی و کاخ و عیش و نوششون را روی طناب حجاب پهن کردن
آزادی پوشش مساوی هست با نابودیشون و تآکیدشون رو این قضیه تعجب آور نیست.
خود را صاحب همه می‌دانند.
این که فکر مردم را از این همه مصیبت منحرف کنند این هم هست
ممنون بابت بلاگ {h}

ممنونم از حضور ونظرتون
واینکه موافق نطرتونم

آرش
ارسال پاسخ

دین افیون ملت هاست حالا چه اسلام و مسیح و یهود و غیره کلا باید از بین بره ، اون بلاگی که زدم هیاهو برای هیچ و توضیح دادم درمورد ایلومیناتی ها یه این هم مربوط میشه . یعنی ذهن جامعه رو بتونی
با یه مشت مزخرفات و خرافه تحت کنترل خودت دربیاری و حکومت کنی . کلا باید از بین بره


raha1374
ارسال پاسخ

shab :
درود وسماس از حضورتون
یکی از دلایل نوع نوشتا همین اعتراض ب پیچیده کردن ودرهم تنیدن مسائل توسط مسئولین هست کلاف سر در گمی که حل کردنش رو فقط بنا ب دلایلی ک خودشون نمیخوان با مشکل روبرو کردن.از بین همه اینا یک مسئله رو بارز نشون دادن اونم حجابه دعوای زرگری که خواستن بندازن بین مردم واز این پارچه تنبانی برای خودشون بدوزن همین.
{67}

با احترام به نظرتون
من دلیل این نوع نوشتن رو صرفا از روی تفکر و آگاهانه نمی‌دونم

بلکه یه جاهایی دلیلش رو یک عصبانیت و در پی اون، عدم تفکرِ درست می‌بینم
مثل فردی که عصبانی هست و جملات رو درست و اشتباه در هم تنیده بیان می‌کنه و یه جاهایی خودش حرف های خودش رو نقض می‌کنه

arsham00
ارسال پاسخ

بلاگ کامل هست و نیازی به توضیح نیست
علت پافشاریشون رو حجاب این هست که هویت اینا همینه حجاب و فقط حجاب
متاسفانه هنر دیگری ندارند اینا زندگی و کاخ و عیش و نوششون را روی طناب حجاب پهن کردن
آزادی پوشش مساوی هست با نابودیشون و تآکیدشون رو این قضیه تعجب آور نیست.
خود را صاحب همه می‌دانند.
این که فکر مردم را از این همه مصیبت منحرف کنند این هم هست
ممنون بابت بلاگ

shab
ارسال پاسخ

hosein12345 :
همه مسایل را دوستان گرامی گفتن و جا برای صحبتی باقی نمی مونه.
از بلاگ خوبتون ممنون
موفق باشین
{h}

ممنونم بابت حضورتون

shab
ارسال پاسخ

raha1374 :
@};-
در کل متن رو حالتی اعتراض گونه میبینم به اینکه چرا اونقدر که به یک مسئله توجه میشه، به مسائل اساسی تر توجه نمی‌شه؟
و از این نظر باهاش موافقم
اما
من فکر میکنم این متن کلی مغالطه توش هست
دقیقا مثل یه تبلیغات تلویزیونی که جملات اولیه ش رو با حقیقت های اثبات شده شروع میکنه
و بعد حرف دلخواه خودش رو به خوردِ شنونده میده
۱. پیاده روی یک ورزش عالی برای تندرستی و حفظ شادابی ماست. (این درست)
۲. انتخاب کفش مناسب، در پیاده روی یه امر مهم و ضروری‌ست. (این هم درست)
۳. کفش ... این امکان رو به شما میده تا با خیال راحت پیاده روی کنید. (این فقط یه ادعاست اما با دوتا جمله قبلی، باعث میشه ذهن ما اعتماد کنه )

حالا توی این متن
تمام موارد بیان شده دغدغه های مهمی هستن و باید در موردشون حرف زده بشه،
اما کنار هم قرار دادن و مقایسه کردنشون مانع از پرداختن دقیق به هر کدوم از اون ها میشه.

فردی که می‌دونه نباید اختلاس کنه، چه تهی‌دست باشه چه دارا، ریالی رو جا به جا نمی‌کنه
فردی که فلسفه و حد پوشش خودش رو می‌دونه، دیگه می‌دونه، چه مشکلات دیگه رو سرش آوار بشن چه نشن

و اساسا ترکیب مسائل مهم با هم، باعث هر چه بیشتر گره خوردن اون ها و دیرتر حل شدنش میشه.

درود وسماس از حضورتون
یکی از دلایل نوع نوشتا همین اعتراض ب پیچیده کردن ودرهم تنیدن مسائل توسط مسئولین هست کلاف سر در گمی که حل کردنش رو فقط بنا ب دلایلی ک خودشون نمیخوان با مشکل روبرو کردن.از بین همه اینا یک مسئله رو بارز نشون دادن اونم حجابه دعوای زرگری که خواستن بندازن بین مردم واز این پارچه تنبانی برای خودشون بدوزن همین.

Tom Cat
ارسال پاسخ

همه مسایل را دوستان گرامی گفتن و جا برای صحبتی باقی نمی مونه.
از بلاگ خوبتون ممنون
موفق باشین

raha1374
ارسال پاسخ


در کل متن رو حالتی اعتراض گونه میبینم به اینکه چرا اونقدر که به یک مسئله توجه میشه، به مسائل اساسی تر توجه نمی‌شه؟
و از این نظر باهاش موافقم
اما
من فکر میکنم این متن کلی مغالطه توش هست
دقیقا مثل یه تبلیغات تلویزیونی که جملات اولیه ش رو با حقیقت های اثبات شده شروع میکنه
و بعد حرف دلخواه خودش رو به خوردِ شنونده میده
۱. پیاده روی یک ورزش عالی برای تندرستی و حفظ شادابی ماست. (این درست)
۲. انتخاب کفش مناسب، در پیاده روی یه امر مهم و ضروری‌ست. (این هم درست)
۳. کفش ... این امکان رو به شما میده تا با خیال راحت پیاده روی کنید. (این فقط یه ادعاست اما با دوتا جمله قبلی، باعث میشه ذهن ما اعتماد کنه )

حالا توی این متن
تمام موارد بیان شده دغدغه های مهمی هستن و باید در موردشون حرف زده بشه،
اما کنار هم قرار دادن و مقایسه کردنشون مانع از پرداختن دقیق به هر کدوم از اون ها میشه.

فردی که می‌دونه نباید اختلاس کنه، چه تهی‌دست باشه چه دارا، ریالی رو جا به جا نمی‌کنه
فردی که فلسفه و حد پوشش خودش رو می‌دونه، دیگه می‌دونه، چه مشکلات دیگه رو سرش آوار بشن چه نشن

و اساسا ترکیب مسائل مهم با هم، باعث هر چه بیشتر گره خوردن اون ها و دیرتر حل شدنش میشه.

shab
ارسال پاسخ

AZIZIAN :
بسیار عالی بود
اضافه کنم چون اینها سواد درست و حسابی ندارند و فضولی در ذات ‍پلید اینها است به خاطر اینه که به حجاب گیر دادن که تخصصی نمی خواد
اگر راست می گید به رانتخواری به فساد به شرمنده بودن یک مرد که نداره برای زندگی چیزی بخره گیر بدید

درود ممنونم بابت حضورتون

بله متاسفانه قضیه حجاب فقط پرت کردن ذهن اذهون عومی هست واسه کارهایی که بعدا نتیجه اشو میبینیم مثل این سالهای گذشته.

shab
ارسال پاسخ

rayan_send :
دمت گرم خانم گل کولاک کردی
فکر نمیکنم کسی بتونه پاسخی به حرف حق داشته باشه
بجای جمله لا اکراه فی الدین آیت الکرسی باید لا اکراه فی الحجاب جایگزین شود :d

درود وسپاس از حضورتون

AZIZIAN
ارسال پاسخ

بسیار عالی بود
اضافه کنم چون اینها سواد درست و حسابی ندارند و فضولی در ذات ‍پلید اینها است به خاطر اینه که به حجاب گیر دادن که تخصصی نمی خواد
اگر راست می گید به رانتخواری به فساد به شرمنده بودن یک مرد که نداره برای زندگی چیزی بخره گیر بدید

rayan_send
ارسال پاسخ

دمت گرم خانم گل کولاک کردی
فکر نمیکنم کسی بتونه پاسخی به حرف حق داشته باشه
بجای جمله لا اکراه فی الدین آیت الکرسی باید لا اکراه فی الحجاب جایگزین شود

shab
ارسال پاسخ

Scorrpioon :
بیزارم از دین شما
نفرین به آیین شما
حجاب یه انتخاب باید باشه نه اجبار.

درود بر شما

Scorrpioon
ارسال پاسخ

بیزارم از دین شما
نفرین به آیین شما
حجاب یه انتخاب باید باشه نه اجبار.