متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    قيامت

  • تعداد نظرات : 33
  • ارسال شده در : ۱۳۹۳/۰۱/۱۲
  • نمايش ها : 583

 

 

 

 

 


                  http://up.hamkhone.ir/3/d9f7447a4c1a159aaaa0aba15f864c26.jpgيه شب كه من حسابي خسته بودم_همينجوري چشامو بسته بودم

سياهي چشام يه لحظه سر خورد_يدفه مثه مرده ها خوابم برد

تو خواب ديدم محشر كبري شده_محكمه الهي برپـا شده

خدا نشسته مردم از مرد و زن_رديف رديف مقابلش واستادن

چرتكه گذاشته و حساب ميكنه_به بنده هاش عطاب خطاب ميكنه

ميگه چرا اين همه لج ميكنيد_راهتونو بيخودي كج ميكنيد

آيه فرستادم كه آدم بشيد_با دلخوشي كنارهم جمع بشيد

دل هاي غم گرفته رو شاد كنيد_با فكرتون دنيارو آباد كنيد

عقل دادم بريد تدبر كنيد_نه اينكه جاي عقل كاه پـر كنيد

من بهتون چقدر ماشالا گفتم_نيافريده باريكلا گفتم

منكه هواتونو هميشه داشتم_حتي يه لحظه گشنتون نذاشتم

اما شما بازي نكرده باختين_نشسين و خداي جعلي ساختين

هركدوم از شما خدا شد_از ما و آيه هاي ما جدا شد

يه جو زمين و اين همه شلوغي_اين همه دين و مذهب دروغي

حقيقتأ شماها خيلي پـستين_خر نباشين گاو رو نمي پـرستين

 

          http://up.hamkhone.ir/3/068b435e42565517bac3cb0130921f37.jpg

 

از توي جمع يكي بلند شد ايستاد_بلندبلند هي صلوات فرستاد

از اون قيافه هاي حق به جانب_هم از خودي شاكي هم از اجانب

گفت چرا هيشكي روسري سرش نيست_پـس چرا هيشكي پـيشه همسرش نيست

چرا زنها اينجوري بد لباسن_مردهاي غيرتي كجا پـلاسن

خدا بهش گفت بتمرگ حرف نزن_اينجا كه فرق ندارن مرد و زن

يارو كنف شد ولي از رو نرفت_حرف خدا از تو گوشاش تو نرفت

چشاش ميچرخيد نميدونم چشه_آهان ميخواد يواشكي جيم بشه

ديد يكمي سرش شلوغه خدا_يواش يواش شد از جماعت جدا

با شكمي شبيه بشكه نفت_يه هو سرش رو پـايين انداخت و رفت

سربازا چندتا بهش ايست دادن_يارو وانستاد تا جلوش ايستادن

فوري درآورد واسشون چک كشيد_گفت ببريد وصول كنيد خوش باشيد

دلم برا هوريه لک زده_دير برسم يكي ديگه تک زده

اگه نرم هوريه دلگير ميشه_تورو خدا بذار برم دير ميشه

سربازاي حضرت حق دمش گرم_با رشوه ي خيلي كلون نشد نرم

گوشاي يارو گرفت تو دستش_كشون كشون بردش يجا بستش

رشوه ي حاجي رو ضميمه كردن_توي جهنم اونو بيمه كردن

حاجي داشت بلند بلند غر ميزد_داشت روي اعصابا تلنگر ميزد

خدا بهش گفت ديگه بس كن حاجي_يخرده هم حبس نفس كن حاجي

اين همه آدم رو معطل نكن_بگير بشين اينقده كل كل نكن

يه عالمه نامه داريم نخونده_تازه هنوز کُراته ديگه مونده

نامه ي تو پـر از كاراي زشته_كي به تو گفته جات تو بهشته
؟

بهشت جاي آدمهاي باحاله_ولت كنم بري بهشت؟ محاله

يادته كه جقدر رياه ميكردي_بنده هاي مارو سياه ميكردي

تا يه نفر دورو برت ميديدي_چقدر وَلضالین رو ميكشيدي

اين همه كه روضه و نوحه خوندي_يه لقمه نون دسته كسي رسوندي؟

خيال ميكردي ما حواسمون نيست؟_ن
ظم و نظام هستي كشكي كشكيست؟

هركاري كردي بچه ها نوشتن_ميخاي خودت برو ببين تو زونکن

خلاصه وقتي يارو فهميد اينه_بازم نميتونست درست بشينه

كاسه ي صبرش يدفه سر ميرفت_تا فرصتي گير مي آورد در ميرفت

 

                      http://up.hamkhone.ir/3/99090d076c7d7794f47c18707860a706.jpg

 

 

قيامته اينجا؛ عجب جاييه!_جونه شما خيلي تماشايي

از يه طرف كلي كشيش آوردن_كشون كشون همه رو پيش آوردن

گفتم اينارو كه قطار كردن_بيچاره ها مگه چيكار كردن

مأموره گفت ميگم بهت من الان_مفسد فی الارض كه ميگن همين هان

گفت اينا بهشت فروشي كردن_بي پـدرا خدارو جوشي كردن

به نام دين حسابي خوردن اينها_كفر خدارو درآوردن اينها

بدجوري ژاندارک رو اينا چزوندن_زنده اونو توي آتيش سوزندن

توي زمين خدايي پـيشه كردن_خون گاليله رو تو شيشه كردن

اگه بهش ب
گي كلاهت رو صاف كن_ميگه بشين و اعتراف كن

هميشه در حال نظاره بودن_شما ب
گو اينا چكاره بودن؟!


خيام اومد يه بطري هم تو دستش_رفت يه گوشه اي گرفت نشستش

حاجي بلند شد با صداي بلند گفت_اينا آقا بايد بره جهنم

خدا بهش گفت تو دخالت نكن_به اهل معرفت جسارت نكن

بگو چرا به خون اين هلاكي_اينكه نه مدعي داره نه شاكي

نه گرد و خاک كرده نه هياهو_نه عربده كشيده نه چاقو

نه مال اين نه مال اونو برده_فقط عرق خريده رفته خورده

آدم خوبيه هواشو داشتم_اينجا خودم براش شراب گذاشتم

 

             http://up.hamkhone.ir/3/b15245f6a8a10b5472bc4778f7f26ece.jpg

 

يه هو شنيدم ايست خبردار دادن_نشسته بلند شدن واستادن

حضرت اصرافيل ازاونور اومد_رفت روي چهار پـايه چندتا صور زد

ديدم دارن تخت روون ميارن_فرشته ها رو دوششون ميارن

مونده بودم كه اين كيه خدايا_تو محشر اينكارا چيه خدايا

فكر ميكنيد داخل اون تخت كي بود؟_همون كه كارش خيلي عالي بود

همون كه اين لامپ ها رو اختراع كرد_اونكه مثه توپ صدا كرد

همون كه كارش عالي بود اون ديگه_بگيد بابا توماس اديسون ديگه

خدا بهش گفت ديگه پايين نيا_يه راست برو پيشه انبياء

وقت و طلف نكن توماس زود برو_به هر وسيله اي اگر بود برو

از روي پل نري يوقت بيفتي_ميگم هوايي ببرن و مفتي

باز حاجي ساكت نتونست بشينه_گفت كه مفهوم عدالت اينه؟

توماس اديسون كه مسلمون نبود_اين بابا اهل دين و ايمون نبود

نه روضه رفته نه پاي منبر_نه شمر(SHEMR) ميدو
نست نه خنجر

يه ركعت هم نماز شب نخونده_با سيم ميماش شب رو به صبح رسونده

حرفاي يارو كه به اينجا رسيد_خدا يه آهي از ته دل كشيد

حضرت حق خودش رو جابجا كرد_يكم به اين حاجي نيگا نيگاه كرد

ازون نگاهاي عاقل اندر_
سفيحه شو بايد بيارن اينور

با اينكه خيلي خيلي هم خسته بود_خطاب به بنده هاش دوباره فرمود

شما عجب كله خرايي هستين_بابا عجب جونورايي هستين

شمر اگر بود آدلف هيتلر هم بود_روولور هم بود

حيفه كه آدم خودشو پـير كنه_و سوزنش فقط يجا گير كنه

ميگيد توماس من مسلمون نبود_اهل نماز و دين و ايمون نبود

اولأ از كجا ميگيد اين حرفو؟_در بياريد كله ي زير برف رو

اون منو بهتر ازشما شناخته_دليلش هم اين چيزايي كه ساخته

درسته كه گفتم عبادت كنيد_نگفتم به خلق خدمت كنيد؟!

توماس نه بمب ساخته نه جنگ كرده_دنيا رو هم كلي قشنگ كرده

من يه چراغ كه بيشتر نداشتم_اونم تو آسمونا كار گذاشتم

توماس تو هر اتاق چراغ روشن كرد_نميدونيد چقدر كمک به من كرد

تو دنيا هيشكي بي چراغ نبوده_يا اگر هم بوده اصلأ تو باغ نبوده

 

      http://up.hamkhone.ir/3/dd8a9e98250204d2a0bd77e9ece739d3.jpg

 

خدا براي حاجي آتش افروخت_دروغ چرا يكم براش دلم سوخت

طفلي تو
باورش چه قصرها ساخته_اما به اينجا كه رسيده باخته

يكي مياد يه هاله اي باهاشه_چقدر بهش مياد فرشته باشه

اومد رسيد دست گذاشت رو شونم_دهانشو آورد كنار گوشم

گفت تو كه كلت پـر قرمه سبزيست_وقتي نميدوني بپـرسي بد نيست

اونكه نشسته يک مقام والاست_مترجمه رفيق حق تعالاست

خوده خدا نيست نماينده شه_مورده اعتمادشه بنده شه

خداي لم یَلد كه ديدني نيست_صداش با اين گوشا شنيدني نيست

شما زميني ها همش همينيد_اونور ميزي رو خدا مي بينيد

همينجوري كه ميخاست بلندشه نم نم_گفت پـاشو بايد بري جهنم

وقتي ديدم منم گرفتار شدم_داد كشيدم يدفه بيدار شدم

 

                  Amirtaha90  

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


مريم
ارسال پاسخ

عالي

peyman6969
ارسال پاسخ

l
i
k
e

seashell
ارسال پاسخ

امیر طاها جان سلام عزیز شرمنده دیر اومدم چندروز نبودم وگرنه زودتر از اینا نظر گذاشته بودم برات .
واقعا قشنگ بود
دمتم گرم به محض اینکه آن شدم اومدماااااااااااااااااااا.
خیلی عالی بود من که خیلی خوشم اومد واقعا دستت درد نکنه

sarakhanum
ارسال پاسخ

اهم اهم

بابت تاخیرم ببخشید...نبودم

بلاگ خیلی جالبی بود دادا


Toska
ارسال پاسخ

ممنون عالی بود

peyman6969
ارسال پاسخ
e5238
ارسال پاسخ

خوشمان آمد مر30 تاها

Tom Cat
ارسال پاسخ

جالب بود.
مرسی عزیزم

0Arta
ارسال پاسخ

لبو لُچَتُوووو..!×

پریسا
ارسال پاسخ

مرسی خیلی خوب بود

alireza1487
ارسال پاسخ

مرسی دوست عزیز

این شعر یک شاعره که به خاطر همین نوع شعر سرودنش ، تخلص (( آقای هالو )) رو برای خودش انتخاب کرده

کلا شعراش مایه طنز انتقادی اجتماعی دارن ، و بسیار جالب هستن

ممنون بخاطر زحمتی که کشیدی

parva0098
ارسال پاسخ

مرسی
لابک

setayesh_3160
ارسال پاسخ

مرسی عالی بود .یه کمی به خودم اومدم متحول شدم.

47atena
ارسال پاسخ

خیلی جالب بود ولی طولانی

ممنون

(:
ارسال پاسخ

عالی

مرسی

Fardin1995
ارسال پاسخ

عالی

نه درد دستت..........20

STAR
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ و خاص بود عزیزم ممنون

saraiiiiiii
ارسال پاسخ

khili gashang bod mc

reyhaneh
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ بود ولی اون اتیش ا وحشتناک بود وی

تلنگر ممنون زحمت کشیدی

reyhaneh
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ بود ولی اون اتیش ا وحشتناک بود وی

تلنگر ممنون زحمت کشیدی

bahar134
ارسال پاسخ

mc
like goonde

PiSHiMaLoOoS
ارسال پاسخ

مـــــــرســــی

amitis_love
ارسال پاسخ
SASAN_design
ارسال پاسخ

مرسی داداشی زیبا و جالب بود

دمت آتیشی

jester
ارسال پاسخ

ممنون.جالب بود

melisa456
ارسال پاسخ

این چیزا چیه گذاشتی نصف شبی ادم زهر ترک میشه...

Amirtaha
ارسال پاسخ

hooman007007 :
قشنگ بود
منم صوتیش رو شنیده بودم ولی باز خط ب خط خوندم
هنوزم متنش عالیه
دستت درد نکنه عالی بود

hala shenid bayad bgi?????!!!!x

hooman007007
ارسال پاسخ

قشنگ بود
منم صوتیش رو شنیده بودم ولی باز خط ب خط خوندم
هنوزم متنش عالیه
دستت درد نکنه عالی بود

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

ایول بابا
دمت گرم
خداییییییییییییش حال کردم با این بلاگ
فک کنم همه مدل کشیش و راهب و حاجی میره تو اتیش و استثنا نداره عمرن

لایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک داری بخداااااااااااااااا
مرسی

↩ᄊªフ¡Ð☯
ارسال پاسخ

مرسی داداش

Amirtaha
ارسال پاسخ

tanhaa21 :
فایل صوتیشو دارم خیلی باحاله
مرسی:)


0loveme
ارسال پاسخ

ممنون

tanhaa21
ارسال پاسخ

فایل صوتیشو دارم خیلی باحاله
مرسی