متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


You only see what your eyes want to see
توفقط چیزی را میبینی که چشمهایت میخواهند ببینند
How can life be what you want to it be
زندگی چگونه میتواند باشد؟ تومیخواهی که چه طور باشد؟
You 're frozen ;when your heart 's not to open
تومنجمد شدی ، وقتی دریچه قلبت باز نیست
You 're so consumed with how much you get
تو بیشتر از آنچه بدست می آوری،مصرف می کنی
You waste your time with hate & regret
تو زمانت را با نفرت وپشیمانی به هدر می دهی
You 're broken when your heart 's not open
تو از پا افتاده ای ، وقتی دریچه قلبت باز نیست
Mmm-mm...If I could melt your heart
م م م...اگر میتوانستم یخهای قلبت را ذوب کنم
Mmm-mm...We'd never be apart
م م م...ماهرگز از یکدیگر جدا نمی شویم
Mmm-mm...Give yourself to me
م م م...خود را به من بسپار
Mmm-mm...You hold the key
م م م...کلیدرا در دست خود نگهدار
Now there 's no point in placing the blame
حال جای آن نیست که گناه را گردن کسی دیگر بیاندازیم
And you should know I suffer the same
وتو باید بدانی من هم یکسان رنج می برم
If I loose you , my heart will be broken
اگر تورا از دست بدهم قلبم خواهد شکست
Love is a bird , she needs to fly
عشق چون پرنده ای است که نیاز به پرواز دارد
Let all the hurt inside of you die
بگذار تمامی آسیب درونت از بین برود
You 're frozen ,when your heart 's not open
تو منجمد شدی ، وقتی دریچه قلبت باز نیست

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohammad
ارسال پاسخ
мя_κıпɢ
ارسال پاسخ