متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


Sometimes I get so weird

گاهی خیلی عجیب غریب میشم
I even freak myself out

حتی خودمم می ترسونم
I laugh myself to sleep

یا انقدر می خندم که خوابم می بره
It's my lullaby

و میشه لالاییه شبم
Sometimes I drive so fast

گاهی خیلی تند می رونم
Just to feel the danger

فقط بخاطر اینکه ترس رو احساس کنم
I wanna scream

انقدر که میخوام جیغ بزنم
It makes me feel alive

و این حالمو جا میاره

Is it enough to love?

این واسه عاشق بودن کافیه
Is it enough to breathe?

این واسه نفس کشیدن کافیه
Somebody rip my heart out

یکی قلبمو دریده
And leave me here to bleed

و من رو اینجا تو خونریزی خودم تنها گذاشته
Is it enough to die?

این برای مردن کافیه
Somebody save my life

یکی زندگیمو نجات بده
I'd rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم چیزی جز یه آدم معمولی نباشم لطفا

To walk within the lines
Would make my life so boring

میانه روی تو کارام زندگی رو خسته کننده می کنه
I want to know that I
Have been to the extreme

میخوام بدونم که عاشق هیجانم
So knock me off my feet
Come on now give it to me

بیا ، بدش به من

Anything to make me feel alive
هرچیزی که به من احساس زنده بودن میده


Is it enough to love?

این واسه عاشق بودن کافیه
Is it enough to breathe?

این واسه نفس کشیدن کافیه
Somebody rip my heart out

یکی قلبمو دریده
And leave me here to bleed

و من رو اینجا تو خونریزی خودم تنها گذاشته
Is it enough to die?

این برای مردن کافیه
Somebody save my life

یکی زندگیمو نجات بده
I'd rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم چیزی جز یه آدم معمولی نباشم لطفا
I'd rather be anything but ordinary please.

ترجیح میدم چیزی جز یه آدم معمولی نباشم لطفا


Let down your defenses

دفاع نکن

Use no common sense

عقل سلیمتو به کار ننداز
If you look you will see

اگه نگاه کنی خواهی دید
that this world is a beautiful
accident, turbulent, succulent

که این دنیا یه تصادف،آشفته بازار زیاباییه
opulent permanent, no way

و به هیچ وجه پایدار نیست

I wanna taste it

میخوام طعمشو بچشم
Don't wanna waste it away
َنمیخوام از کفم بره

Sometimes I get so weird

گاهی خیلی عجیب غریب میشم
I even freak myself out

حتی خودمم می ترسونم
I laugh myself to sleep

یا انقدر می خندم که خوابم می بره
It's my lullaby

و میشه لالاییه شبم

Is it enough?

این کافیه
Is it enough?

این کافیه
Is it enough to breathe?

این واسه نفس کشیدن کافیه
Somebody rip my heart out

یکی قلبمو دریده
And leave me here to bleed

و من رو اینجا تو خونریزی خودم تنها گذاشته
Is it enough to die?

این برای مردن کافیه

Somebody save my life

یکی زندگیمو نجات بده
I'd rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم چیزی جز یه آدم معمولی نباشم لطفا


Is it enough?

این کافیه
Is it enough to die?

این برای مردن کافیه

Somebody save my life

یکی زندگیمو نجات بده
I'd rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم چیزی جز یه آدم معمولی نباشم لطفا

oh


I'd rather be anything but ordinary please.

ترجیح میدم چیزی جز یه آدم معمولی نباشم لطفا

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !